Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
BIP archiwalny

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Dostęp do informacji publicznej

 

Dostęp do informacji publicznej

Każdemu obywatelowi przysługuje prawo do informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330). Informacja jest udostępniana w różnych formach, poprzez: ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, umożliwienie wstępu na posiedzenie organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępnianie materiałów audiowizualnych i teleinformatycznych dokumentujących te posiedzenia oraz wyłożenie, wywieszenie dokumentów.

 

Informacje nieudostępnione w BIP-ie

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Druk do pobrania 
Formularze wniosku dostępne są również w Biurach Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego (Rynek 27, parter oraz ul. Świdnicka 38, parter).

 

Miejsce złożenia dokumentu:

Wniosek składa się w BOK Starostwa Powiatowego (Rynek 27 i Świdnicka 38) w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7.30-15.30, wtorek w godz. 7.30-16.30, piątek w godz. 7.30-14.30 lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@pow.dzierzoniow.pl

 

Opłaty:

 1. opłata skarbowa
  od wniosku - zwolniony
  od załącznika – zwolniony

 2. opłata za informację publiczną przetworzoną:
  · na płycie CD lub DVD: 1,00 zł,
  · za kopię (wydruk) jednego arkusza formatu A4: 0,05 zł,
  · za kopię (wydruk) jednego arkusza formatu A3: 0,06 zł
  (wpłaty należy dokonywać w kasie Starostwa Powiatowego, Rynek 27, II piętro, pokój nr 211)

W przypadku, gdy koszty dodatkowe związane z udostępnieniem informacji publicznej nie przekroczą kwoty 10,00 zł, opłat, o których mowa wyżej, nie pobiera się.

 

Termin załatwienia:

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia dostępu do informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od otrzymania decyzji 

 

Komórka odpowiedzialna:
Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego

 

Ograniczenie prawa do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu: w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę. Takie wyjątki od zasady generalnej jawności życia publicznego stanowią: prawo do ochrony prywatności, ochrona danych osobowych, tajemnica państwowa, tajemnica służbowa, inne tajemnice prawnie chronione, np. skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, bankowa.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Dnia 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, (Dz. U. poz.352), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest, jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

 1. Powtórne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (http://spdzierzoniow.bip.ornak.pl) lub zamieszczonej w serwisie internetowym Starostwa (www.pow.dzierzoniow.pl) oraz przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego jest bezpłatne.

 2. Podmioty ponownie wykorzystujące informacje udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie na ww. stronach internetowych są zobowiązane do:

 • podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane),

 • dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnej formie,

 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 1. Informacje publiczne spełniające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których należą w szczególności: koncepcje architektoniczne, projekty budowlane, operaty szacunkowe, plakaty, foldery, materiały promocyjne, logotypy, filmy itp. mogą być udostępniane w celu ponownego wykorzystywania tylko w zakresie, w jakim Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do wyżej wymienionych utworów.

 2. Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

 3. Jeśli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku będzie wymagało poniesienia dodatkowych kosztów, Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystania. W takim przypadku ewentualne opłaty i warunki powtórnego wykorzystania informacji zostaną określone indywidualnie i przekazane wnioskodawcy.

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (klauzula informacyjna do druku)Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Renata Pilśniak
Data modyfikacji: 2019/10/28 08:55:02
Redaktor: Administrator