Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
BIP archiwalny

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Nieodpłatna pomoc prawna

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 
i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
w powiecie dzierżoniowskim w 2019 roku


Rejestracja:   

 • telefoniczna do wszystkich punktów w powiecie dzierżoniowskim pod numerem 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 - 15.30, we wtorki w godz. 7.30 - 16.30, a w piątki w godz. 7.30 - 14.30
 • elektronicznie pod adresem: dzierzoniow.npp-24.pl

 

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314 
  od godz. 7.30 do godz.11.30 – obsługiwany przez radców prawnych. 
  Telefon do punktu: 74 832 52 08, npp@pow.dzierzoniow.pl 
 2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, pok. 314 
  od godz. 11.30 do godz. 15.30 – obsługiwany przez  adwokatów. 
  Telefon do punktu: 74 832 52 08, npp@pow.dzierzoniow.pl
 3. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: Gmina Bielawa - Zespołów Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5 
  poniedziałek 7.30-11.30, wtorek 13.00 – 17.00, środa 12.00 – 16.00, czwartek 7.30 – 11.30, piątek 7.30 – 11.30 - obsługiwany przez Fundację w Służbie Wsi. 
  Telefon do punktu: 699 801 659, npp@pow.dzierzoniow.pl 
 4. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: Gmina Pieszyce - siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach przy ul. M. Kopernika 124 od godz. 10.00 do godz. 14.00 - obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”. 
  Telefon do punktu: 74 832 41 72, npp@pow.dzierzoniow.pl 


Podstawa prawna: 
ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm. oraz z 2018 r. poz. 1467).

 

Osoby uprawnione:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Finansowanie:
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zadanie polegające na nieodpłatnej pomocy prawnej jest finansowane z budżetu Państwa, z części będącej w dyspozycji wojewodów, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom. 


Obszary działania:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub 
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
 4. nieodpłatną mediację lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:      

 

 

 

 

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym - w razie potrzeby - sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 • w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 • nieodpłatną mediację. 

   

   

  Klauzula informacyjna
  dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej


  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów). Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl) lub informacje dodatkowe można znaleźć na stronie internetowej spdzierzoniow.bip.ornak.pl (zakładka: "Przetwarzanie danych osobowych").

  Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie w ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.).

  Informuję, że posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

  Dane osobowe będą przetwarzane również w celach archiwalnych i przechowywane co najmniej przez okres wymagany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
  Dane osobowe mogą być przekazane innym organom lub podmiotom na podstawie przepisów prawa.

  Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.

   

   

   

    • Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

  W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).  Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
  tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


  Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Hubisz
  Data modyfikacji: 2019/10/28 09:11:27
  Redaktor: Administrator