Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
BIP archiwalny

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE - INFORMACJE

SKARGI I WNIOSKI

 

Starosta Dzierżoniowski lub wyznaczony członek Zarządu Powiatu przyjmuje skargi i wioski w każdy wtorek od 14.00 do 16.45.

Dyrektorzy Wydziałów przyjmują skargi i wnioski każdego dnia w godzinach pracy Starostwa.

 

Skargi i wnioski można składać:

 • na piśmie
 • telegraficznie
 • za pomocą dalekopisu
 • za pomocą telefaksu
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: starostwo@pow.dzierzoniow.pl (z poświadczeniem odbioru skargi)
 • ustnie do protokołu

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszenia organizacji
 • wzmocnienie praworządności
 • usprawnienia pracy i zapobieganie nadużyciom
 • ochrona własności
 • lepsze zaspokajanie potrzeb ludności

Zgodnie z art.63 Konstytucji każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków określają:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  2017 poz. 1257 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz.46).

Skargi i wnioski załatwiane są w samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym, które kończy się zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi czy wniosku.

Maksymalny termin rozpatrzenia skargi wynosi miesiąc. W przypadku, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana termin jej rozpatrzenia może zostać przedłużony o następny miesiąc. O przedłużeniu terminu rozpoznania sprawy Klient jest zawiadamiany na piśmie.

Złożenie skargi czy wniosku wolne jest od opłaty skarbowej. Nie dotyczy to jednak pism określanych przez składających jako skargi, lecz będących w swej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji (odwołaniami od decyzji lub zażaleniami na postanowienia).

 


 

 

PETYCJE

 

Petycje można składać:

 • na piśmie
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przedmiotem petycji może być żądanie,

 • w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji

 

Tryb rozpatrywania petycji określa:

 • ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 poz. 870)

 

Zgodnie z  art. 10 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r. petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.


 

 

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skargi, wnioski i petycje można składać w interesie innej osoby (podmiotu trzeciego) za jej (jego) zgodą. 


 

Klauzula informacyjna
dot. składanych skarg, wniosków i petycji
do Starosty Dzierżoniowskiego

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanym dalej „RODO”, informujemy:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dzierżoniowski (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów). Dalszych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych udziela inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl);

 • Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku/petycji i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn.:

  • w zakresie dotyczącym rozpatrywania skarg i wniosków - na podstawie przepisów działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.); § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);

  • w zakresie dotyczącym rozpatrzenia petycji – na podstawie art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870);

 • w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku/petycji;

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

 • Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres wymagany rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

 • posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do spraw ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 • Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane powiatowym jednostkom organizacyjnym lub innym organom właściwym do załatwienia skargi/wniosku/petycji;

 • administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu administratora. Dane mogą być również udostępnione podmiotom świadczącym usługi serwisu lub utrzymania systemów informatycznych;

 • administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Hubisz
Data modyfikacji: 2019/03/06 13:07:07
Redaktor: Administrator