Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
STATUT

 

 

Niniejszy Statut został wprowadzony Uchwałą nr 1/2011 Rady Pedagogicznej Powiatowego Centrum Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dzierżoniowie w dniu 16.03.2011r. nowelizowaną Uchwała 1/2014 z 14.10.2014

Statut
Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego

i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie

 

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie zwanego dalej w skrócie Powiatowym Centrum jest placówką oświatowo - wychowawczą w skład którego wchodzą:
  1) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dzierżoniowie wraz ze swoją Filią
  w Bielawie zwana dalej w skrócie Poradnią i Filią Poradni.
  2) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Dzierżoniowie
  3) Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna Filia w Dzierżoniowie.

 2. Placówki wchodzące w skład Powiatowego Centrum zachowują odrębność merytoryczną.

 3. Powiatowe Centrum jest publiczną placówką oświatową stanowiącą jednostkę organizacyjną powiatu działającą w formie jednostki budżetowej i prowadzi gospodarkę finansową określoną odrębnymi przepisami.

 4. Organem prowadzącym Powiatowe Centrum jest Powiat Dzierżoniowski.

 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.§ 2

 

 1. Siedzibą Powiatowego Centrum jest budynek w Dzierżoniowie przy ul. Parkowej 2.

 2. Poradnia posiada Filię. Siedzibą Filii w Bielawie jest budynek przy
  ul. Wolności 22-24.

 3. Powiatowym Centrum kieruje dyrektor na zasadach określonych ustawą o systemie oświaty.

 4. W Powiatowym Centrum może być utworzone stanowisko wicedyrektora na zasadach określonych ustawą o systemie oświaty.


§ 3Obszarem działania Powiatowego Centrum jest Powiat Dzierżoniowski.

 

§ 4

 

Powiatowe Centrum realizuje zadania:

 1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

 2. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

 3. Biblioteki Pedagogicznej.

 

Rozdział II

Cele i zadania Powiatowego Centrum

§ 5

 

 1. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 

 1. Celem PODN i Biblioteki Pedagogicznej jest programowanie i realizowanie działań skierowanych na udzielenie wszechstronnej pomocy wychowawcom, nauczycielom i kadrze kierowniczej szkół i placówek oświatowych.

 

Zadania Powiatowego Centrum

 

§ 6

 

1. Do zadań Poradni należą w szczególności:

 

1)   diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży, w tym:

a)  predyspozycji i uzdolnień,

b)  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,

c)  specyficznych trudności w uczeniu się;

  2)   wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży:

a)  szczególnie uzdolnionych,

b)  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych
niedostosowaniem społecznym,

c)  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

d)  z zaburzeniami komunikacji językowej,

e)  z chorobami przewlekłymi;

   3)    prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym  dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem  społecznym, oraz ich rodzin;

 4)   pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz  planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli,  szkół i placówek w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 5)   wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi  z wcześniejszym kształceniem za granicą;

 6)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;

 

 7)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;

 8)   współpraca ze szkołami i placówkami w rozpoznawaniu u uczniów specyficznych  trudności w uczeniu się, w tym ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu  się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;

  9)   współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu  i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz
w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach, oraz planów działań wspierających, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach;

10)   współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

11)   wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;

12)   wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki,  w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych;

13)   prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci  i młodzieży, rodziców i nauczycieli;

14)   udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 

2. Sposób wykonywania zadań:

   1)   diagnozowanie,

   2)   opiniowanie,

   3)   działalność terapeutyczna,

   4)   prowadzenie grup wsparcia,

   5)   prowadzenie mediacji,

  6)   interwencja kryzysowa,

   7)   działalność profilaktyczna,

   8)   poradnictwo,

   9)   konsultacje,

10)  działalność informacyjno-szkoleniowa.

 

 

3. Pracownicy Poradni realizują zadania poza Poradnią:

 1. w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży – w szczególnie uzasadnionych przypadkach badania diagnostyczne, interwencje kryzysowe oraz inne zgodnie
  z potrzebą i zadaniami statutowymi poradni

 2. w szkole i placówce – działalność profilaktyczną, informacyjno – szkoleniową, konsultacje , interwencje kryzysowe, mediacje, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, poradnictwo oraz inne zgodne z zadaniami statutowymi poradni

 3. w przedszkolu – działalność profilaktyczna, poradnictwo , konsultacje.

 

 

§7

 

  1. Do zadań Powiatowego Ośrodek Doskonalenia nauczycieli należą zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

  2. Zadania realizowane są w szczególności przez:

  1. prowadzenie prac koncepcyjnych dotyczących zakresu i sposobu organizowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  2. udzielanie konsultacji;

  3. prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela.

 

  1. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy w szczególności wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

 

   1. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego;

   2. doborze i adaptacji lub tworzeniu programów nauczania i materiałów dydaktycznych;

   3. rozwijaniu umiejętności metodycznych;

   4. podejmowaniu działań innowacyjnych.

 

4.  Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

 1. udzielanie indywidualnych konsultacji;

 2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych

 3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno- wychowawczą nauczycieli.

 

5. Nauczyciel-doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi oraz  organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

 

 

 

§8

 

1.  Do zadań Biblioteki Pedagogicznej należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:

a)  literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,

b)  publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

c)  literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,

d)  piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

e)  programy nauczania i podręczniki szkolne,

f)  materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu

  2)   prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

  3)  inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

  4)  wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji
i zarządzania biblioteką;

  5)  wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego
doskonalenia.

 

Rozdział 3

 

Organizacja pracy Powiatowego Centrum

 

§ 8

 

   1. Korzystanie z usług Powiatowego Centrum jest dobrowolne i nieodpłatne.

   2. Powiatowe Centrum działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

   3. Ustalenie przerw w pracy Powiatowego Centrum i w okresie letnim następuje
    w porozumieniu dyrektora z organem prowadzącym.

   4. Dzienny czas pracy Powiatowego Centrum ustala dyrektor za zgodą organu prowadzącego.

 

§ 9

 

 1. Powiatowe Centrum udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Powiatowego Centrum.

 2. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela Poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

 

 

 

 

§ 10

 

 1. Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w odrębnych przepisach. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej opinie wydaje się zgodnie z zapisami ustępu od 2 do 6 niniejszego Statutu.

 2. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.

 3. Osoba, która składa wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzupełniającą, w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia-także opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

 4. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, osoba, która składa wniosek, powinna, na wniosek poradni, przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.

 5. Opinia poradni zawiera:

 1) oznaczenie poradni wydającej opinię;

2) numer opinii;

3) datę wydania opinii;

4) imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;

5) diagnozę poziomu rozwoju, w tym indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych osoby, której dotyczy opinia, a także opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie tej osoby;

6) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

7) podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

8) podpis dyrektora poradni.

 1. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczeń uczęszcza.

 2. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.

 

 

§ 11

 

 1. W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 2. Zespoły Orzekające są organizowane i działają na podstawie opracowanego Regulaminu.

 

 

 

 

§ 12

 

 1. Szczegółową organizację działania Powiatowego Centrum w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Powiatowego Centrum opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Powiatowego Centrum- w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Powiatowe Centrum w terminie do dnia 25 maja danego roku.

 

 1. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Powiatowego Centrum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

 

 

Rozdział 4

 

Organy Powiatowego Centrum.

 

§ 13

 

 1. Organami są:

1) Dyrektor

2) Rada Pedagogiczna Poradni i Biblioteki Pedagogicznej

3) w Powiatowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli nie tworzy się Rady Pedagogicznej

 

 

§ 14

 

Dyrektor Powiatowego Centrum.

 

 1. Dyrektor kieruje pracą Powiatowego Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.

 2. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

 3. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników.

 4. Sprawuje nadzór pedagogiczny i przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż  2 razy w roku wniosku z prowadzonego nadzoru.

 5. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.

 6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 7. Dyrektor powołuje kierownika Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  i Biblioteki Pedagogicznej.

 8. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

 

§ 15

 

Rada Pedagogiczna

 

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej zadań statutowych.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor.

 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Biblioteki Pedagogicznej. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu roku szkolnego oraz przynajmniej dwie rady szkoleniowe.

 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

 7. Dyrektor Powiatowego Centrum przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Powiatowego Centrum.

 8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1)zatwierdzanie planów pracy Powiatowego Centrum,
  2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1) organizację pracy Powiatowego Centrum, w tym tygodniowy harmonogram pracy,
  2) projekt planu finansowego,
  3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród innych wyróżnień,
  4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

 10. Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt Statutu poradni albo jego zmian.

 11. Dyrektor PCPPPiDE wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 13. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności.

 14. Zebrania Rady są protokołowane.

 15. Pracownicy pedagogiczni Powiatowego Centrum są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych pracowników.

 

 

 

§16

 

Zasady współdziałania organów

 

 1. Każdy organ Powiatowego Centrum ma możliwość swobodnego działania
  i podejmowania decyzji w zakresie swoich kompetencji określonych w ustawie
  o systemie oświaty i niniejszym Statucie.

 2. W sytuacjach spornych poszczególne jej organy współpracują ze sobą poszukując
  w drodze mediacji najlepszych rozwiązań. Jeżeli w drodze wzajemnych negocjacji organy nie dojdą do porozumienia, wówczas w sporach istotnych występują o pomoc do instytucji właściwych ze względu na rodzaj sprawy.

 3. Organy placówki zobowiązane są do harmonijnego współdziałania ze sobą
  w szczególności poprzez:

  1. umożliwienie swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach ich kompetencji,

  2. współtworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,

  3. czynne uczestniczenie we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz
   w wewnętrznym samokształceniu,

  4. rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz placówki,

  5. podejmowanie działań zgodnych z obowiązującymi przepisami i niniejszym statutem.

 4. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozstrzyga spory dotyczące m.in. oceny pracy, oceny dorobku.

 5. Organ prowadzący placówkę rozstrzyga spory dotyczące m.in. przydziału obowiązków, odwołania od kar porządkowych: pracowników pedagogicznych, administracyjnych
  i obsługowych oraz odwołania w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 

 

§ 17

 

Pracownicy Powiatowego Centrum

 

 1. Powiatowe Centrum zatrudnia:

  1.  Pracowników pedagogicznych:

 • pedagog

 • psycholog

 • logopeda

 • doradca zawodu

 • bibliotekarz

 • doradca metodyczny

 • inni specjaliści w zależności od potrzeb (lekarz)

   

  2.  Pracowników niepedagogicznych:
 • administracyjno – biurowych

 • obsługi

 

 

 

 1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami określają odrębne przepisy.

 2. Zakres obowiązków pracowników ustala dyrektor Powiatowego Centrum na podstawie obowiązujących przepisów.

 

 

§ 18

 

Zakres zadań pracowników pedagogicznych

 

 1. Pedagog:

   1. prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży,

   2. opracowanie wyników badań diagnostycznych w formie opinii,

   3. przygotowywanie dokumentacji na Zespół Orzekający,

   4. prowadzenie różnego rodzaju form terapii pedagogicznej zgodnie z potrzebami
    i możliwościami placówki,

   5. prowadzenie doradztwa i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

   6. w uzasadnionych przypadkach odwiedzanie placówek oświatowych w sprawie badanych dzieci,

   7. udział w różnych formach szkoleń, konsultacji i narad,

   8. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej,

   9. prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej,

   10. współpraca z placówkami i instytucjami na terenie działania Powiatowego Centrum pracującymi na rzecz dziecka,

   11. wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

 

 1. Psycholog :

   1. prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży,

   2. opracowanie wyników badań diagnostycznych w formie opinii,

   3. przygotowywanie dokumentacji na Zespół Orzekający,

   4. prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej zgodnie z potrzebami
    i możliwościami placówki,

   5. prowadzenie doradztwa i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

   6. w uzasadnionych przypadkach odwiedzanie placówek oświatowych w sprawie badanych dzieci,

   7. udział w różnych formach szkoleń, konsultacji i narad,

   8. popularyzowanie wiedzy psychologicznej,

   9. prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej,

   10. współpraca z placówkami i instytucjami na terenie działania Powiatowego Centrum pracującymi na rzecz dziecka,

   11. wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

 

3. Logopeda:

 1. prowadzenie badań logopedycznych, w tym przesiewowych,

 2. prowadzenie komputerowych badań przesiewowych słuchu,

 3. prowadzenie komputerowych badań przesiewowych wzroku,

 4. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej,

 5. współpraca z rodzicami i nauczycielami zmierzająca w kierunku eliminowania wad wymowy,

 6. popularyzowanie wiedzy logopedycznej wśród rodziców i nauczycieli,

 7. wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

 

 1. Doradca zawodu:

   1. prowadzenie badań diagnostycznych dzieci i młodzieży w zakresie orientacji
    i doradztwa zawodowego,

   2. prowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu doradztwa zawodowego,

   3. systematyczne gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,

   4. udzielanie konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom,

   5. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,

   6. wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

 

 1. Doradca metodyczny:

  1. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych
   i informacji pedagogicznej,

  2. wspieranie działań nauczycieli związanych z ich rozwojem i awansem zawodowym,

  3. udzielanie nauczycielom pomocy metodycznej i merytorycznej w formie konsultacji indywidualnych i grupowych,

  4. otaczanie opieką nauczycieli, szczególnie tych rozpoczynających pracę,

  5. organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami,

  6. programowanie i pomoc we wdrażaniu nowych programów, metod, form pracy,

  7. wspieranie nowatorstwa i innowacyjności pedagogicznej,

  8. rozpoznawanie potrzeb środowiska w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,

  9. nawiązanie współpracy z instytucjami doskonalącymi, szkoleniowymi, uczelniami wyższymi w celu opracowania propozycji szkoleń dla nauczycieli,

  10. organizowanie różnych form doskonalenia (obejmujące zagadnienia dotyczące wszystkich etapów kształcenia),

  11. uczestniczenie w podnoszeniu własnych kwalifikacji zawodowych,

  12. wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

 

 1. Bibliotekarz:

  1. gromadzenie i uzupełnianie zbiorów, zgodnie z ustalonymi zasadami, profilem księgozbioru i przyjętym kierunkiem gromadzenia,

  2. ewidencja zbiorów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa,

  3. formalne i rzeczowe opracowanie zbiorów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami bibliotecznymi i bibliograficznymi,

  4. tworzenie komputerowych baz danych,

  5. prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego zbiorów,

  6. prowadzenie międzybibliotecznych wypożyczeń,

  7. przechowywanie i zabezpieczanie przed zniszczeniem zbiorów bibliotecznych,

  8. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i poza bibliotekę, zgodnie
   z obowiązującym regulaminem biblioteki,

  9. prowadzenie ewidencji udostępnionych zbiorów,

  10. prowadzenie kartotek zagadnieniowych ,

  11. udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych,

  12. działalność promocyjna biblioteki;

  13. udzielanie pomocy metodycznej nauczycielom bibliotekarzom z bibliotek szkolnych,

  14. współdziałanie ze szkołami wyższymi, z zakładami kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i bibliotekarzy,

  15. wykonywanie innych prac, zgodnych z indywidualnym przydziałem czynności.

 

§19

 

Zakres zadań pracowników niepedagogicznych

 

  1. Zakres zadań pracowników administracyjno – biurowych i obsługi:

   1. zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej

   2. szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala dyrektor Powiatowego Centrum dostosowując go do potrzeb i możliwości placówki.

 

 

 

Rozdział VI

 

§ 20

 

Dokumentacja Powiatowego Centrum

 

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi:

 

 • wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy poradni, zawierający numer porządkowy, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania,
 • rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń, zawierający numer porządkowy, o którym mowa w pkt 1, numer opinii lub orzeczenia oraz datę wydania opinii lub orzeczenia,
 • dokumentację, o której mowa w przepisach w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
 • karty indywidualne przyjętych osób,
 • dzienniki pracy indywidualnej,
 • dokumentacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może być prowadzona także
  w formie elektronicznej,
 • prowadzenie dokumentacji elektronicznej wymaga:
  • zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dokumentację elektroniczną,

  • zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed dostępem osób nieuprawnionych,

  • zabezpieczenia danych stanowiących dokumentację elektroniczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą,

  • rejestrowania historii zmian i ich autorów.

 

2. Wgląd do dokumentacji Powiatowego Centrum mają upoważnieni pracownicy organu nadzorującego i prowadzącego oraz inne osoby określone w odrębnych przepisach.

3. W przypadku, gdy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna stała się niewłaściwa do udzielania pomocy dziecku ( w związku ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka) dyrektor Poradni, na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dziecka, niezwłocznie przekazuje protokołem właściwej poradni indywidualną teczkę zawierającą dokumentację badań i czynności uzupełniających. 

4. Poradnia wydaje opinie w sprawie:

  1. dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
   i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wynikających:
  • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
  • ze szczególnych uzdolnień,
  • z zaburzeń komunikacji językowej,
  • z choroby przewlekłej,
  • z niepowodzeń edukacyjnych,
  • z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej ucznia,
  • z zaniedbania środowiskowego związanego z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobu spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
  • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,
  1. objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole, placówce,

  2. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,

  3. odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,

  4. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,

  5.  udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,

  6.  przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,

  7. pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

  8. zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego uczniów z: wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją ,niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, w tym Zespołem Aspergera,

  9. gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, albo oddziałem przedszkolnym lub obowiązku szkolnego poza szkołą,

  10. zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,

  11. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,

  12. inne opinie o przebadanych.

 

 

Rozdział VII

 

§ 21

 

Postanowienia końcowe

 

 

1. Powiatowe Centrum posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich placówek wchodzących w jego skład oraz odrębne pieczęcie dla każdej z placówek Centrum.

 

 

 1. POWIATOWE CENTRUM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEGO I DORADZTWA EDUKACYJNEGO DZIERŻONIOWIE
  ul. PARKOWA 2 58 – 200 DZIERŻONIÓW
  TEL. 074 831 56 79
  FAX 074 831 56 79

NIP 882 – 18 – 59 – 911 REGON 891118510

 1. POWIATOWE CENTRUM
  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W DZIERŻONIOWIE
  UL. PARKOWA 2
  58 – 200 DZIERŻONIÓW
  FAX/TEL. 074 831 56 79

 2. POWIATOWE CENTRUM
  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W DZIERŻONIOWIE
  FILIA W BIELAWIE
  UL. WOLNOŚCI 22 – 24
  58 – 260 BIELAWA

TEL. 074 833 82 99

 1. POWIATOWE CENTRUM
  BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA FILIA W DZIERŻONIOWIE
  UL. PARKOWA 2
  58 – 200 DZIERŻONIÓW

TEL. 074 831 29 32

 1. POWIATOWE CENTRUM
  OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
  UL. PARKOWA 2
  58 – 200 DZIERŻONIÓW

TEL. 074 832 37 33

 

 

 

 

 

2. Regulaminy i procedury określające działalność organów Powiatowego Centrum jak i wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

3. Powiatowe Centrum jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową określoną odrębnymi przepisami.

4. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go pracownik wyznaczony przez organ prowadzący – zgodnie z art. 33 ustawy o systemie oświaty.

5. Powiatowe Centrum przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Uregulowania i postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich pracowników Powiatowego Centrum.

7. Traci moc Statut z dnia 19.09.2007r.

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz.2572 późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200 poz.1537 ).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2003r.Nr 89, poz. 824) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 825).

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r.w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 228 poz.1488).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 228 poz. 1487).

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz szczegółowych zasad kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz. U. z 2008 Nr.173.poz. 1072).

 

 

 

 


 

 

Dzierżoniów, dnia 14.10.2014r.

 

 

UCHWAŁA nr 1/2014

 

Rady Pedagogicznej Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie
w sprawie nowelizacji Statutu PCPPPiDE

 

Działając na podstawie art. 41 i art. 42 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ).

§1

 

Wprowadza się zmiany do Statusu PCPPPiDE wynikające z nowelizacji przepisów prawa dotyczących podstawy funkcjonowania placówek wchodzących w skład Powiatowego Centrum:

 • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
 • Biblioteki Pedagogicznej
 • PODN

   

  Wykaz obowiązujących aktów prawnych stanowi załącznik do uchwały.

   

  §2

   

  W rozdziale I §21 zmienia się punk 2 otrzymuje treść: Poradnia posiada Filię. Siedzibą Filii w Bielawie są pomieszczenia w budynku przy ul. Wolności 109

  §3

   

  W rozdziale VII §21 zmienia się punkt 3, który otrzymuje brzmienie:

  POWIATOWE CENTRUM
  PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGA W DZIERŻONIOWIE
  FILIA W BIELAWIE
  UL. WOLNOŚCI 109, tel/fax. 74 833 82 99
  NIP 8821859911 Regon 891118510


   

   

   

  Uchwała obowiązuje od dnia podpisania.

   

   

   

   

  Załącznik do Uchwały nr 1/2014
  z dnia 14.10.2014

   

   

   

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r.256.2572).

  2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2014.191 j.t.).

  3. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowe z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2014.1041 j.t.).

  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U.2013.369)

  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. 2013.532)

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (dz. U. 2013.532).

  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U.2008.173.1072).

  3. Ustawa z dnia 28 sierpnia 2009 r> o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 j.t.)


 • Osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Łukasik-Szpala
  Data modyfikacji: 2017/01/19 14:44:20
  Redaktor: Piotr Przepiórka