Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
BIP archiwalny

szukaj >

bip_logo_pl
odstep
Regulamin Organizacyjny Starostwa

 

Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego nr 205/476/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie
- zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego nr 8/29/19 z dn. 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,
- zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego nr 21/53/19 z dn. 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,
- zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego nr 29/74/19 z dn. 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,
- zmieniony uchwałą Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego nr 42/103/19 z dn. 31 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
 STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

Rozdział 2
Zadania Starostwa

 

Rozdział 3
Struktura organizacyjna Starostwa

 

Rozdział 4
Zakresy zadań Starosty, Wicestarosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu

 

Rozdział 5
Zasady funkcjonowania Starostwa

 

Rozdział 6
Zakres działania komórek organizacyjnych Starostwa

 

Rozdział 7
Zasady wykonywania funkcji kierowniczych

 

Rozdział 8
Zadania komórek organizacyjnych związane ze współdziałaniem Starosty z Radą Powiatu

 

Rozdział 9
Akty prawne Zarządu Powiatu i Starosty oraz zasady ich opracowywania

 

Rozdział 10
Zasady ogólne podpisywania dokumentów i korespondencji Starostwa

 

Rozdział 11
Zasady obiegu i przechowywania dokumentów

 

Rozdział 12
Zasady udzielania informacji dziennikarzom i reagowania na krytykę

 

Rozdział 13
Przyjmowanie i załatwianie petycji, skarg i wniosków

 


 

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie określa:

 1. zadania Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, zwanego dalej Starostwem,

 2. wewnętrzną strukturę organizacyjną Starostwa,

 3. zasady funkcjonowania Starostwa,

 4. zakres działania Starosty, Wicestarosty, Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu,

 5. właściwość rzeczową komórek organizacyjnych Starostwa,

 6. tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji,

 7. zasady wykonywania funkcji kierowniczych.

§ 2

 1. Siedzibą Starostwa jest miasto Dzierżoniów.

 2. Terytorialny zasięg działania Starostwa obejmuje:

  1. miasta: Bielawę, Dzierżoniów, Piławę Górną,

  2. gminy: Dzierżoniów, Łagiewniki,

  3. miasto i gminę Niemcza, miasto i gminę Pieszyce.

ROZDZIAŁ 2
ZADANIA STAROSTWA
§ 3

 1. Starostwo działa na podstawie przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego i niniejszego Regulaminu.

 2. Starostwo jest aparatem pomocniczym Zarządu Powiatu i Starosty wykonującym na obszarze powiatu zadania publiczne określone w ustawach, uchwałach Rady Powiatu i Zarządu, a także zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

 3. Starostwo realizuje zadania publiczne Powiatu:

  1. własne – określone ustawami,

  2. zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej,

  3. przejęte w wyniku porozumień zawartych z organami administracji rządowej w sprawach wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej,

  4. powierzone na podstawie porozumień z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego oraz z samorządem województwa dolnośląskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.

§ 4

Starostwo jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

ROZDZIAŁ 3
STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA
§ 5

Starostwo działa w organizacyjnej strukturze wydziałów, biur, zespołów i wyodrębnionych stanowisk pracy, które kompleksowo realizują zadania, do wykonania których zostały powołane.

§ 6

 1. W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały, biura, zespoły i stanowiska pracy oznaczone symbolami literowymi:

  1. Wydział Organizacyjny – "OR",

  2. Wydział Budżetowo-Finansowy – "BF",

  3. Wydział Komunikacji i Transportu – "KT",

  4. Wydział Edukacji – "EK",

  5. Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju – "RL",

  6. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa – "BA",

  7. Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości (w tym: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) – "GK",

  8. Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich – "SO",

  9. Biuro Rady Powiatu – "BR",

  10. Zespół Radców Prawnych – "ZR",

  11. Biuro Audytu i Kontroli – "AK",

  12. (skreślony),

  13. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – "RK",

  14. Inspektor Ochrony Danych – "IOD",

  15. Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki - "BP".

 2. Schemat organizacyjny Starostwa przedstawia załącznik do Regulaminu.

 3. Szczegółową wewnętrzną strukturę wydziałów i równorzędnych im komórek organizacyjnych określa Starosta, w drodze zarządzenia, na wniosek Sekretarza Powiatu.

 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o komórkach organizacyjnych Starostwa rozumie się przez to strukturę wymienioną w ust. 1.

§ 7

 1. W Starostwie tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

  1. dyrektor wydziału,

  2. zastępca dyrektora wydziału,

  3. dyrektor wydziału – geodeta powiatowy,

  4. kierownik biura.

 2. Zwierzchnikiem służbowym kierowników, o których mowa w ust. 1 jest Starosta.

 3. Działając z upoważnienia Starosty, kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa kierują i zarządzają tymi komórkami w sposób zapewniający kompleksową realizację zadań.

 4. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa ponoszą odpowiedzialność przed Starostą za realizację powierzonych im zadań.

 5. Starosta, Wicestarosta wykonują funkcje nadzorcze nad realizacją zadań Powiatu, w granicach określonych uchwałą Zarządu Powiatu.

ROZDZIAŁ 4
ZAKRESY ZADAŃ STAROSTY, WICESTAROSTY, SEKRETARZA POWIATU I SKARBNIKA POWIATU
§ 8

Do zakresu działania Starosty należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Starostwa i reprezentowanie go na zewnątrz,

 2. wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Starostwa,

 3. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Starostwa i organizowanie ich wzajemnej współpracy,

 4. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa,

 5. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

 6. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa,

 7. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla Starosty,

 8. upoważnianie Wicestarosty, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

 9. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Starosty przez przepisy prawa, uchwały Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

§ 9

 1. Wicestarosta wykonuje czynności w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Starostę oraz sprawuje funkcje nadzorcze nad realizacją określonych zadań Powiatu.

 2. Zakres funkcji nadzorczych Wicestarosty ustala Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

 3. Wicestarosta wykonuje czynności kierownika Starostwa w czasie nieobecności Starosty lub w razie wynikających z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Starostę.

§ 10

Do zadań Sekretarza Powiatu należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, a w szczególności:

  1. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu z głosem doradczym,

  2. nadzór nad organizacją pracy Starostwa,

  3. sprawowanie w imieniu Starosty nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa, zwłaszcza nad prawidłowym i terminowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy,

  4. sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych,

  5. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadry pracowniczej i usprawnieniem pracy w Starostwie,

 2. koordynowanie całokształtu zagadnień organizacyjno-technicznych dotyczących współpracy z Zarządem Powiatu powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz współpracy Zarządu Powiatu z Radą Powiatu,

 3. koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie Powiatu,

 4. wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty,

 5. w razie nieobecności Starosty i Wicestarosty funkcje kierownika Starostwa pełni Sekretarz Powiatu. W takim przypadku przysługują mu wyłącznie uprawnienia Starosty jako kierownika Starostwa.

§ 11

Do zadań Skarbnika Powiatu należy: 

 1. uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu Powiatu z głosem doradczym,

 2. wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie obsługi księgowej budżetu Powiatu,

 3. przygotowywanie projektu budżetu Powiatu,

 4. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Powiatu,

 5. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych (ewentualnie udzielanie upoważnień do dokonywania kontrasygnaty innym osobom),

 6. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

 7. przygotowywanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej Powiatu,

 8. opiniowanie projektów decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

 9. organizowanie obiegu dokumentów finansowych Starostwa,

 10. kierowanie działalnością Wydziału Budżetowo-Finansowego,

 11. wykonywanie obsługi księgowo-kasowej Starostwa,

 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Skarbnika Powiatu.

ROZDZIAŁ 5
ZASADY FUNKCJONOWANIA STAROSTWA
§ 12

Starostwo działa w oparciu o zasady:

 1. praworządności,

 2. służebności wobec społeczności lokalnej,

 3. racjonalnego gospodarowania mieniem Powiatu,

 4. jednoosobowego kierownictwa,

 5. planowania pracy i podziału kompetencji,

 6. wzajemnego współdziałania z innymi jednostkami,

 7. kontroli wewnętrznej i zewnętrznej,

 8. racjonalnego doboru wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

§ 13

 1. Jednoosobowe kierownictwo polega na tym, że Starosta kieruje bieżącymi sprawami Powiatu i odpowiada za właściwe funkcjonowanie Starostwa.

 2. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu decyzje wydaje Starosta, jeśli ustawy nie stanowią inaczej.

 3. Wicestarosta, Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu wykonują zadania wyznaczone przez Starostę, zapewniając kompleksową ich realizację.

 4. Starosta może upoważnić Wicestarostę oraz pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 2.

 5. Starosta może powoływać na czas określony lub nieokreślony pełnomocników ds. realizacji lub koordynacji określonych zadań.

§ 14

 1. Planowanie pracy służy organizacyjnemu zapewnieniu właściwej realizacji zadań Starostwa.

 2. Podstawą planowania pracy Starostwa są zadania zawarte w:

  1. aktach normatywnych,

  2. uchwałach Rady Powiatu i Zarządu Powiatu,

  3. harmonogramach realizacji określonych przedsięwzięć,

  4. poleceniach Starosty,

  5. umowach i porozumieniach.

§ 15

 1. System kontroli zarządczej w Starostwie jest zintegrowanym zespołem elementów i czynności obejmujących:

  1. samokontrolę,

  2. kontrolę funkcjonalną,

  3. kontrolę instytucjonalną.

 2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie zgodności działania Starostwa z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.

 3. Szczegółowy zakres i tryb działania kontroli zarządczej określa Regulamin kontroli zarządczej ustanowiony przez Starostę w drodze zarządzenia.

§ 16

Dobór kadry pracowniczej w Starostwie odbywa się w drodze postępowania kwalifikacyjnego, które ma na celu wyłonienie najlepszej kandydatury spośród złożonych ofert. Decyzja o przyjęciu kandydata na określone stanowisko pracy należy do Starosty.

§ 17

Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki określa Regulamin Pracy.

§ 18

Status prawny pracowników zatrudnionych w Starostwie określa ustawa o pracownikach samorządowych.

ROZDZIAŁ 6
ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA
§ 19

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:

 1. przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Starostwa, opracowywanie i okresowe aktualizowanie projektów regulaminów i instrukcji wewnętrznych,

 2. prowadzenie rejestru aktów normatywnych własnych wewnętrznych,

 3. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji oraz nadzór nad ich terminowym i rzeczowym załatwianiem,

 4. organizacja przyjmowania klientów przez Starostę i Wicestarostę w ramach skarg, wniosków i petycji,

 5. prowadzenie sekretariatu i obsługi techniczno-organizacyjnej Zarządu Powiatu,

 6. współdziałanie z Biurem Rady Powiatu w obsłudze technicznej transmisji i rejestracji sesji Rady,

 7. prowadzenie rejestru i zbioru zawartych porozumień powierniczych,

 8. prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Starostę,

 9. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych oraz nadzorowanie i koordynowanie terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych,

 10. prowadzenie obsługi organizacyjnej wyborów oraz referendów na terenie Powiatu,

 11. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu (z wyłączeniem szkół i placówek oświatowo-wychowawczych),

 12. kontrola i nadzór dyscypliny pracy,

 13. prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi oraz stażami odbywanymi w Starostwie,

 14. organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego,

 15. nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwum zakładowego z wykorzystaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów,

 16. przyjmowanie, ewidencjonowanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym,

 17. przeprowadzanie kwerend archiwalnych i wypożyczanie dokumentacji z archiwum zakładowego,

 18. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przyjętej do archiwum zakładowego,

 19. publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa oświadczeń majątkowych na zasadach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym,

 20. prowadzenie spraw związanych z obsługą zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 21. koordynowanie procesu informatyzacji Starostwa, koordynowanie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego, obsługa informatyczna,

 22. zaopatrzenie Starostwa w artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i kopiujących w Starostwie oraz w sprzęt i wyposażenie,

 23. prowadzenie zagadnień związanych z administrowaniem i eksploatacją budynków będących siedzibą Starostwa,

 24. ubezpieczanie i zapewnianie kompleksowej ochrony obiektów Starostwa – siedziby urzędu,

 25. prowadzenie zakładowego zbioru bibliotecznego,

 26. zapewnianie odpowiednich warunków bhp i ppoż.,

 27. prowadzenie ewidencji majątku Starostwa,

 28. gospodarowanie środkami trwałymi, wyposażeniem i innymi składnikami majątku Starostwa,

 29. prowadzenie punktów kancelaryjnych Starostwa,

 30. prowadzenie obsługi techniczno-konserwatorskiej budynków Starostwa,

 31. nadzorowanie serwisowania sprzętu i urządzeń,

 32. zapewnienie łączności telefonicznej, telefaksowej oraz internetowej,

 33. prenumerowanie prasy i innych wydawnictw,

 34. zarządzanie służbowym samochodem osobowym,

 35. zapewnienie utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych i w obrębie budynków Starostwa,

 36. zamawianie i likwidacja pieczęci i tablic urzędowych,

 37. prowadzenie postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, koordynacja zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 38. sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,

 39. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem materiałów informacyjno-analitycznych i sprawozdawczych wykraczających poza zakres jednego wydziału,

 40. realizacja zadań związanych z organizacją elektronicznej administracji,

 41. usprawnianie organizacji Starostwa, wdrażanie nowych metod i technik zarządzania,

 42. nadzorowanie i obsługa informatyczna centralnego rejestru umów w Starostwie prowadzonego w wewnętrznym systemie elektronicznego obiegu dokumentów,

 43. wdrażanie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych,

 44. prowadzenie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP),

 45. koordynowanie działań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej,

 46. określanie struktury Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w postaci stron www przeznaczonych do wypełniania treścią,

 47. aktualizacja informacji podstawowych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa,

 48. rozpatrywanie wniosków o udzielenie informacji publicznej.

§ 20

Do zadań Wydziału Budżetowo – Finansowego należy:

 1. prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu na podstawie budżetu,

 2. opracowanie projektu budżetu i sprawozdania z jego wykonania,

 3. wykonywanie obsługi księgowej budżetu Powiatu,

 4. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości,

 5. obsługa finansowo-księgowa i kasowa Starostwa,

 6. opracowywanie projektów uchwał i decyzji w sprawach zmian w budżecie oraz powodujących inne skutki finansowe,

 7. analizowanie wykonania budżetu oraz opracowywanie uwag i wniosków dla potrzeb Zarządu Powiatu,

 8. sprawowanie nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową powiatowych jednostek organizacyjnych,

 9. planowanie finansowe,

 10. sporządzenie wniosków kredytowych,

 11. prowadzenie spraw płacowych pracowników Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,

 12. przestrzeganie dyscypliny budżetowej zgodnie z obowiązującym prawem budżetowym,

 13. opracowywanie projektu planu finansowego oraz jego realizacji dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi,

 14. rozliczanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego podatku od towarów i usług VAT.

§ 21

Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy: 

 1. rejestracja pojazdów,

 2. wpisywanie zastrzeżeń do dowodów rejestracyjnych,

 3. wydawanie karty pojazdu dla pojazdu sprowadzonego z zagranicy,

 4. kierowanie pojazdów na badania techniczne,

 5. prowadzenie rejestru stacji kontroli pojazdów,

 6. sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,

 7. prowadzenie rejestru upoważnionych diagnostów,

 8. wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem,

 9. kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami,

 10. kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne kierowców,

 11. wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

 12. cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,

 13. prowadzenie ewidencji kierowców,

 14. prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,

 15. wykonywanie środków karnych orzeczonych przez sąd w zakresie prowadzenia pojazdów mechanicznych,

 16. prowadzenie rejestru ośrodków szkolenia kierowców,

 17. prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy,

 18. kierowanie instruktorów na egzamin,

 19. prowadzenie rejestru licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,

 20. prowadzenie rejestru zezwoleń na prowadzenie komunikacji regularnej,

 21. koordynacja rozkładów jazdy w regularnym transporcie osób,

 22. prowadzeniu rejestru zaświadczeń o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne,

 23. prowadzenie rejestru projektów organizacji ruchu i organizacji ruchu na drogach gminnych i powiatowych,

 24. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy na drodze gminnej lub powiatowej,

 25. prowadzenie ewidencji i rozliczeń holowania i parkowania pojazdów wynikających z art. 130a PORD.

§ 22

Do zadań Wydziału Edukacji należy:

 1. wykonywanie zadań administracyjno-organizacyjnych związanych z prowadzeniem przez Powiat publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, w tym: szkolnych schronisk młodzieżowych, placówek kształcenia praktycznego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i internatów,

 2. przygotowywanie dokumentacji związanej z zakładaniem szkół publicznych i placówek oświatowych wymienionych w pkt 1,

 3. sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi podlega w szczególności:

  1. prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem,

  2. przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy uczniów i pracowników,

  3. przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki,

 4. sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie realizacji powiatowej polityki oświatowej,

 5. finansowanie podstawowych zadań oświatowych przez szkoły i placówki oświatowe, związanych z prowadzeniem nieodpłatnej działalności statutowej,

 6. prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem bazy szkół i placówek oświatowych, zapewniających pełną realizację programów nauczania, wychowania i opieki,

 7. zarządzanie projektami edukacyjnymi,

 8. dotowanie szkół i placówek oświatowych w kierunku rozwijania różnych form zajęć pozalekcyjnych, edukacyjnych zagospodarowujących czas wolny ucznia oraz działań związanych z innowacją pedagogiczną i eksperymentem pedagogicznym,

 9. dotowanie i rozliczanie z dotacji szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

 10. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, w tym:

  1. przygotowywanie i organizowanie prac komisji konkursowych, powoływanych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki,

  2. przygotowywanie wniosków o powołanie lub odwołanie ze stanowiska dyrektora,

  3. przygotowywanie wniosków dotyczących dodatku funkcyjnego i motywacyjnego,

  4. przygotowywanie projektów oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski,

 11. współdziałanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w sprawach:

  1. uchylania lub wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej,

  2. zmiany sieci szkół,

  3. powoływania i odwoływania dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

  4. oceny pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

 12. współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy i Powiatową Radą Rynku Pracy przy określaniu zadań rzeczowych dla szkół zawodowych,

 13. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych oraz aneksów do nich,

 14. opracowywanie sprawozdań statystycznych i finansowych związanych z działalnością szkół i placówek oświatowych, w tym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny,

 15. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, w tym:

  1. wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,

  2. wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji,

  3. wydawanie decyzji o nadaniu uprawnień szkół publicznych szkołom niepublicznym,

  4. wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji,

 16. załatwianie skarg i interwencji związanych z pracą szkół i placówek oświatowych,

 17. przejmowanie dokumentacji zlikwidowanych szkół i placówek publicznych, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania,
 18. kierowanie do szkół i placówek szkolnictwa specjalnego oraz przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do skierowania do młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

 19. przygotowywanie i nadzorowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, w tym prowadzenie rejestru wniosków i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

 20. realizacja zadań związanych z obsługą programów stypendialnych realizowanych przez Powiat,

 21. wspieranie działań na rzecz ochrony dóbr kultury oraz obsługa dotacji udzielanych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy obiektach zabytkowych.

§ 23

Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju realizuje zadania w zakresie:

 1. gospodarki leśnej w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

 2. łowiectwa,

 3. ochrony przyrody,

 4. ochrony środowiska (sprawy dotyczące hałasu, ochrony powietrza, w tym ustalanie i zmiana emisji dopuszczalnej, opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony środowiska, wydawanie decyzji zobowiązujących inwestora lub właściciela obiektu do wykonywania przeglądów ekologicznych, gospodarowanie środkami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska),

 5. ustawy o lasach,

 6. gospodarki odpadami (wydawanie i cofanie pozwoleń na wytwarzanie niebezpiecznych odpadów w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5000 Mg rocznie, wydawanie zezwoleń na prowadzenie przetwarzania, zbierania, transportu odpadów – przeprowadzanie kontroli w tym zakresie),

 7. Prawa wodnego (nadzór nad działalnością spółek wodnych),

 8. Prawa geologicznego i górniczego (wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin, zatwierdzanie i przyjmowanie projektów robót geologicznych, przyjmowanie i zatwierdzanie dokumentacji geologicznych, nadzór i kontrola wydanych koncesji),

 9. ochrony gruntów rolnych (wydawanie decyzji wyłączających grunt rolny z produkcji rolniczej, wydawanie decyzji rekultywacyjnych – przeprowadzanie kontroli w tym zakresie),

 10. rybactwa śródlądowego (wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb, współpraca ze społeczną strażą rybacką),

 11. ochrony zwierząt,

 12. ubezpieczenia społecznego rolników,

 13. współpracy z organizacjami i instytucjami rolniczymi oraz zajmującymi się ochroną środowiska, Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w sprawach ochrony przeciwpowodziowej, a także innymi wydziałami Starostwa,

 14. przygotowania powiatowych programów ochrony środowiska,

 15. współpracy z administracją rządową, samorządem województwa, gminami w zakresie rozwoju lokalnego,

 16. opracowania, monitoringu i aktualizacji dokumentów planistycznych Powiatu (strategia rozwoju, branżowe programy rozwoju),

 17. bieżącego analizowania i studiowania dokumentów z zakresu rozwoju lokalnego, funduszy UE oraz wytycznych i przepisów w tym zakresie,

 18. pozyskiwania i rozpowszechniania informacji o funduszach pozabudżetowych,

 19. współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu związanej z pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych,

 20. opracowywania wniosków aplikacyjnych o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w zakresie zadań realizowanych przez Powiat,

 21. przygotowywanie, realizacja i rozliczanie inwestycji powiatowych.

§ 24

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa realizuje zadania w zakresie:

 1. nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

  1. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

  2. warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych,

  3. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

  4. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

 2. zatwierdzania projektów budowlanych i wydawania pozwoleń na budowę,

 3. wydawania na żądanie inwestora odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,

 4. wydawania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę,

 5. prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie dróg powiatowych i gminnych z tzw. spec ustawy drogowej,

 6. prowadzenia spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

 7. nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i zapewnienia nadzoru autorskiego,

 8. przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,

 9. przyjmowania zgłoszeń budowy z projektem budowlanym,

 10. nakładania obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,

 11. wnoszenia sprzeciwu odnośnie zgłoszonej budowy lub robót budowlanych i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych,

 12. wydawania pozwoleń i przyjmowanie zgłoszeń na rozbiórki obiektów budowlanych,

 13. przyjmowania zgłoszeń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

 14. wnoszenia sprzeciwu odnośnie zgłoszonej zmiany sposobu użytkowania i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą wymagającą przebudowy obiektu budowlanego,

 15. stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

 16. zmiany i uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę,

 17. przenoszenia pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy na rzecz innej osoby,

 18. prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji – pozwoleń na budowę,

 19. rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,

 20. wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu,

 21. wydawania zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie lokalu mieszkalnego dla celów dodatku mieszkaniowego,

 22. wydawania dzienników budowy,

 23. przygotowywania opinii Zarządu Powiatu do projektów planów zagospodarowania przestrzennego gmin i województw,

 24. sporządzania sprawozdawczości statystycznej - sprawozdań, meldunków do Głównego Urzędu Statystycznego i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dotyczących tzw. "ruchu budowlanego",

 25. współpracy i współdziałania z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

 26. wydawania innych decyzji i postanowień administracyjnych w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane i Kodeksem postępowania administracyjnego.

§ 25

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości realizuje zadania w zakresie:

 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

  1. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

   1. prowadzenia dla obszaru powiatu:

   • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),

   • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

   • gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

   1. tworzenia, prowadzenia i udostępniania baz danych, rejestru cen i wartości nieruchomości; szczegółowych osnów geodezyjnych oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000,

   2. tworzenia i udostępniania standardowych opracowań kartograficznych: mapy ewidencyjnej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 oraz mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000,

   3. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przeprowadzania narad koordynacyjnych w tym zakresie,

   4. zakładania osnów szczegółowych,

   5. przeprowadzania powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywania i prowadzenia map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

   6. ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

  1. zatwierdzania projektów osnów geodezyjnych w zakresie osnów szczegółowych,

  2. przyjmowania oraz ewidencjonowania zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,

  3. uzgadniania i udostępniania materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonywania prac geodezyjnych,

  4. przyjmowania wyników prac geodezyjnych lub prac kartograficznych oraz ich weryfikacji pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, dokonywania wpisów do ewidencji materiałów zasobu, a także opatrzenia dokumentów przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych realizuje prace geodezyjne lub prace kartograficzne, odpowiednimi klauzulami urzędowymi,

  5. przyjmowania i ewidencjonowania dokumentów stanowiących podstawę wpisów w ewidencji gruntów i budynków,

  6. przetwarzania materiałów w postaci nieelektronicznej przyjmowanych do zasobu do postaci dokumentów elektronicznych,

  7. udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie: wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu, wyrysów z mapy ewidencyjnej, kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych, usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych,

  8. udostępniania rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków,

  9. udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udzielania informacji o posiadanym zasobie,

  10. wydawania licencji określającej uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystywania udostępnionych mu materiałów,

  11. obliczania i pobierania opłat za udostępnione materiały oraz za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

  12. przekazywania należnej części wpływów za udostępnienie materiałów centralnego oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego odpowiednio Głównemu Geodecie Kraju oraz marszałkowi województwa,

  13. wyłączania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły przydatność użytkową,

  14. przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych,

  15. współpracy z Głównym Geodetą Kraju w zakresie tworzenia i utrzymywania zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,

  16. sporządzania na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych tą ewidencją,

  17. gospodarowania wpływami ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wpływami za udostępnianie przez Starostę materiałów należących do centralnego lub wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

  18. zawiadamiania o dokonanych zmianach w danych ewidencji gruntów i budynków,

  19. prowadzenia spraw dotyczących scalania i wymiany gruntów w tym postępowań scaleniowych i postępowań wymiany gruntów,

  20. administrowania i prowadzenia czynności technicznych, związanych z Powiatowym Systemem Informacji o Terenie,

  21. prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach:

   1. odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,

   2. nałożenia obowiązku, jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób:

   • opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych, a różnica ta jest skutkiem robót budowlanych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

   • udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych dotyczących budynku lub działki, udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali,

   1. aktualizacji oraz odmowy aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków,

   2. wyłączenia, na wniosek podmiotu władającego siecią, z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez ten podmiot i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnieniu temu podmiotowi danych, dotyczących tych sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,

   3. sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.

 1. Gospodarka nieruchomościami realizuje zadania w zakresie:

  1. gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu, w tym nabywania na własność, oddawania w wieczyste użytkowanie, oddawania w trwały zarząd, zamiany nieruchomości, najmu, dzierżawy, darowizny,

  2. ewidencjonowania nieruchomości tworzących zasoby Skarbu Państwa i Powiatu oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste,

  3. sporządzania planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

  4. regulacji stanu terenowo - prawnego nieruchomości znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa i Powiatu,

  5. zawierania umów dzierżawy, najmu, użyczenia składników mienia Powiatu i Skarbu Państwa oraz prowadzenia ich rejestru,

  6. rozliczeń związanych z najmem i dzierżawą,

  7. sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu przeznaczonych do sprzedaży lub oddawanych w wieczyste użytkowanie,

  8. organizowania, ogłaszania i przeprowadzania przetargów na zbycie, najem lub dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,

  9. sporządzania przypisu należności z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, a także innych form udostępniania gruntów Skarbu Państwa i Mienia Powiatu oraz naliczania tych należności,

  10. ustalania i aktualizowania opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu,

  11. przygotowania materiałów w celu podjęcia decyzji o udzieleniu bonifikat od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, zmiany stawek procentowych, przesunięcia terminu płatności, rozkładania opłat na raty,

  12. windykacji należności za najem i dzierżawę (noty odsetkowe, wezwania do zapłaty),

  13. rozkładania na raty zadłużeń mienia Powiatu i Skarbu Państwa,

  14. prowadzenia postępowań w sprawach przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

  15. przygotowania i analizy materiałów w celu podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy de minimis dot. odroczenia terminu płatności za wieczyste użytkowanie oraz rozłożenia na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

  16. wydawania zaświadczeń o wysokości udzielonej pomocy de minimis,

  17. prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia zezwolenia na zajęcie nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania za udostępnianie nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń nienależących do części składowych nieruchomości,

  18. prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi gminne i powiatowe z mocy prawa na własność gminy i powiatu,

  19. prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z wywłaszczeniem nieruchomości oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,

  20. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalania oraz wygaszania trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących mienie Powiatu oraz nieruchomościach Skarbu Państwa,

  21. uzgadniania lokalizacji urządzeń i instalacji na terenie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu,

  22. prowadzenia spraw dotyczących utrzymania obiektów budowlanych zarządzanych przez Wydział w tym dotyczących m. in. okresowych kontroli, remontów, usuwania awarii,

  23. prowadzenia dokumentacji obiektów budowlanych zarządzanych przez Wydział,

  24. opiniowania i uzgadniania zadań inwestycyjno-remontowych oraz prowadzenia remontów nieruchomości będących w zasobie mienia Powiatu i Skarbu Państwa,

  25. wyrażania zgody właściciela terenu (Skarbu Państwa lub Powiatu) na usunięcie drzew z terenu nieruchomości,

  26. składania deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości stanowiących mienie Powiatu i nieruchomości Skarbu Państwa,

  27. opiniowania projektów umów najmu i dzierżawy zawieranych przez jednostki organizacyjne Powiatu,

  28. prowadzenia spraw oraz postępowań administracyjnych i wydawania decyzji w stosunku do mienia podmiotów nieprzerejestrowanych jak i wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego,

  29. prowadzenia sprawozdawczości dotyczących nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu,

  30. współpracy z jednostkami powiatowymi i koordynowania prac w tzw. Grupie Energetycznej.

§ 26

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich należy:

 1. planowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,

 2. prowadzenie spraw z zakresu spraw obronnych, gotowości obronnej oraz planowania mobilizacji,

 3. planowanie i organizowanie akcji kurierskiej na terenie Powiatu, prowadzenie i uzgadnianie dokumentacji oraz szkolenia w tym zakresie,

 4. prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

 5. kontrola realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego w jednostkach samorządu gminnego,

 6. realizacja zadań związanych z bieżącą współpracą z organizacjami kombatanckimi Powiatu,

 7. wykonywanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych,

 8. prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych,

 9. nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji,

 10. współpraca z organizacjami pozarządowymi wynikająca z rocznego programu współpracy,

 11. realizacja zadań z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

 12. merytoryczna i techniczna obsługa Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone do otwartych konkursów ofert,

 13. kontrola realizacji zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym,

 14. udzielanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa na teren Powiatu,

 15. organizowanie i nadzorowanie pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i jego działań w zakresie monitorowania, zapobiegania, reagowania oraz usuwania zagrożeń, a także organizowania działań w zakresie odbudowy szkód po wystąpieniu zdarzenia kryzysowego,

 16. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej (gmin powiatu, sąsiednich powiatów, wojewody),

 17. zapewnienie warunków organizacyjnych funkcjonowania całodobowych dyżurów na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń,

 18. gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia sił i środków w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny,

 19. prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Powiatu,

 20. budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb, inspekcji, straży i innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze Powiatu,

 21. organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze Powiatu,

 22. koordynowanie zorganizowanej akcji społecznej na obszarze gmin stanowiących Powiat w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej,

 23. realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,

 24. opracowywanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, planu ochrony zabytków, planu dystrybucji stabilnego jodu, planu przygotowań służby zdrowia w zakresie realizacji spraw obronnych, planu przeciwpowodziowego, planu operacyjnego na czas „W” oraz planu akcji kurierskiej,

 25. szacowanie strat powstałych w wyniku sytuacji kryzysowej oraz planowanie procesu odbudowy,

 26. organizacja i koordynacja szkoleń oraz ćwiczeń w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

 27. tworzenie i organizowanie warunków działania dla Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

 28. współpraca w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami,

 29. merytoryczna i techniczna obsługa prac Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

 30. prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

§ 27

Do zadań Biura Rady Powiatu należy:

 1. obsługa Rady Powiatu w zakresie czynności administracyjno-technicznych i kancelaryjnych,
 2. organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu, w tym powielanie i rozsyłanie materiałów na sesje,
 3. zapewnienie obsługi technicznej sesji Rady Powiatu i Komisji Rady Powiatu oraz sporządzenie protokołów z obrad Rady Powiatu, 
 4. realizacja obowiązku transmisji i rejestracji sesji Rady Powiatu,
 5. prowadzenie rejestrów uchwał Rady Powiatu, interpelacji i zapytań radnych,
 6. przekazywanie Staroście interpelacji i zapytań radnych,
 7. zawiadamianie radnych o wpływających odpowiedziach na składane interpelacje i zapytania,
 8. prowadzenie rejestru petycji, skarg i wniosków wpływających do Przewodniczącego Rady Powiatu.

§ 28

Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy:

 1. opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych,

 2. obsługa prawna Starosty i komórek organizacyjnych Starostwa,

 3. nadzór na stosowaniem przepisów procedury administracyjnej w wydziałach Starostwa,

 4. prowadzenie spraw zastępstwa sądowego,

 5. opiniowanie projektów uchwał, umów i porozumień,

 6. udzielanie wyjaśnień co do obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania poszczególnych komórek Starostwa,

 7. prowadzenie szkoleń wewnętrznych pracowników Starostwa w zakresie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 29

Do zadań Biura Audytu i Kontroli należy:

 1. ustalanie obszarów ryzyka w zakresie działań jednostki,

 2. opracowywanie rocznych planów audytów wewnętrznych i ich realizacja,

 3. sporządzanie sprawozdań z wykonania planów audytów za rok poprzedni,

 4. przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, audytów wewnętrznych poza planem,

 5. dokonywania oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli, polegające na ocenie prowadzonej działalności z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami wewnętrznymi, zarządzania ryzykiem i kierowania jednostką sektora finansów publicznych,

 6. prowadzenia sprawozdawczości związanej z planowanymi i przeprowadzonymi audytami,

 7. prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,

 8. dokonywanie analizy składanych materiałów sporządzanych przez komórki organizacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem i wykazem zidentyfikowanych ryzyk, w tym zatwierdzonego wykazu ryzyk,

 9. dokonywanie analizy składanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa informacji o stanie kontroli zarządczej i kwestionariuszy samooceny,

 10. koordynacja kontroli zarządczej w Starostwie,

 11. coroczne przedstawianie Staroście informacji o stanie kontroli zarządczej,

 12. wykonywanie kontroli gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych i nadzorowanie realizacji wydanych zaleceń pokontrolnych,

 13. wykonywanie kontroli rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Dzierżoniowskiego przez szkoły i placówki niepubliczne działające na terenie powiatu,

 14. kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych,

 15. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie kontroli finansowej.Prowadzenie sprawozdawczości związanej z planowanymi i przeprowadzanymi audytami.

§ 30

(skreślony).

§ 31

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

 1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,

 2. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,

 3. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,

 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,

 5. wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,

 6. wytaczanie powództw w sprawach o uznanie wzorców umów za niedozwolone,

 7. udzielanie innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów,

 8. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

§ 32

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

 1. nadzorowanie opracowania i aktualizacji dokumentacji przetwarzania danych,

 2. informowanie Administratora Danych Osobowych, podmiotów przetwarzających oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie,

 3. pełnienie funkcji punktu kontaktowego w zakresie ochrony danych osobowych,

 4. monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków,

 5. działania zwiększające świadomość pracowników Starostwa w tym: szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania, audyty wewnętrzne,

 6. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,

 7. współpraca z organem nadzorczym,

 8. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach,

 9. współpraca z Administratorem Danych Osobowych, Administratorem Systemów Informatycznych, dyrektorami wszystkich wydziałów Starostwa i pracownikami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 

 

§ 32 a

Do zadań Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki należy:

 1. promowanie potencjału gospodarczego, społecznego i turystycznego powiatu dzierżoniowskiego,

 2. organizacja wydarzeń i imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych,

 3. współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi, społecznymi oraz innymi instytucjami w ramach działań sportowych, turystycznych i promocyjnych oraz ich koordynowanie,

 4. przygotowanie, nadzór i koordynacja prac nad opracowywaniem rocznego raportu o stanie powiatu,

 5. opracowywanie i wydawanie materiałów promocyjnych,

 6. promocja powiatu w mediach społecznościowych, środkach masowego przekazu i ich monitorowanie,

 7. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z regionami zagranicznymi,

 8. inicjowanie wydarzeń kulturalnych w powiecie, w tym współpraca z gminnymi ośrodkami kultury,

 9. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, w tym prowadzenie działalności wystawienniczej,

 10. tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, w tym organizowanie przeglądów folklorystycznych,

 11. kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze, w tym współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie doskonalenia i organizacji konkursów o charakterze artystycznym,

 12. organizacja udziału przedstawicieli Powiatu Dzierżoniowskiego w obcych imprezach i wydarzeniach kulturalnych i sportowych, w tym opracowywanie i prowadzenie kalendarza tych imprez i wydarzeń,

 13. obsługa medialna wydarzeń i imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Powiat,

 14. pozyskiwanie funduszy zewnętrznych w celu podejmowania działań sportowych, turystycznych i promocyjnych,

 15. (skreślony),

 16. prowadzenie zewnętrznej polityki informacyjnej Powiatu i współpraca z mediami w tym zakresie,

 17. gromadzenie materiałów prasowych dotyczących Powiatu i zapewnienie obsługi prasowej Starosty i Starostwa,

 18. monitoring regionalnych i lokalnych mediów,

 19. przygotowywanie informacji o programach, działaniach i zamierzeniach Powiatu,

 20. redagowanie odpowiedzi i wyjaśnień dla mediów w oparciu o stanowisko Starosty,

 21. przygotowanie i organizowanie konferencji prasowych,

 22. relacjonowanie uroczystości i imprez organizowanych przez Starostwo,

 23. prowadzenie bazy zdjęciowej Powiatu,

 24. (skreślony),

 25. (skreślony),

 26. prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej Powiatu

 

 

 

ROZDZIAŁ 7
ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH
§ 33

 1. Komórkami organizacyjnymi Starostwa kierują kierownicy przy pomocy swoich zastępców.

 2. W komórce organizacyjnej Starostwa, w której nie jest przewidziane stanowisko zastępcy, funkcję taką pełni wyznaczony pracownik.

 3. Pracą zespołu pracowniczego kierują wyznaczone osoby w randze koordynatora.

 4. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa, o których mowa w ust. 1-3, są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad ich pracą.

§ 34

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa, w szczególności:

  1. kierują w imieniu Starosty działalnością podległych im komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie z przepisami prawa,

  2. zapewniają należytą organizację pracy,

  3. nadzorują realizację zadań przez kierowaną komórkę organizacyjną, a szczególnie terminowe i poprawne załatwianie spraw,

  4. wdrażają zasady racjonalnej organizacji pracy oraz ustalają zakresy obowiązków służbowych, odpowiedzialności i uprawnień pracowników im podległych,

  5. wyznaczają stałe i doraźne zastępstwa na poszczególnych stanowiskach pracy,

  6. zapewniają dyscyplinę pracy i racjonalne wykorzystanie czasu pracy,

  7. dokonują kontroli realizacji zadań przez podległych im pracowników,

  8. opracowują i umieszczają informacje publiczne z zakresu prowadzonych spraw na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

  9. udostępniają klientom informację publiczną na ich wniosek,

  10. opracowują wnioski rzeczowo-finansowe do projektu budżetu powiatu,

  11. stosują system elektronicznego obiegu dokumentów,

  12. współpracują w zakresie opracowywania i aktualizowania dokumentacji systemu zarządzania jakością,

  13. współdziałają w zakresie ochrony danych osobowych z administratorem bezpieczeństwa danych osobowych oraz przestrzegają polityki bezpieczeństwa.

 2. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa ponoszą odpowiedzialność służbową wobec Starosty za właściwą i terminową realizację powierzonych im zadań.

ROZDZIAŁ 8
ZADANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH STAROSTWA
 ZWIĄZANE ZE WSPÓŁDZIAŁANIEM STAROSTY Z RADĄ POWIATU
§ 35

 1. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa są zobowiązani do realizacji zadań wynikających ze współdziałania Starosty z Radą Powiatu we wszystkich sprawach wynikających z potrzeb Powiatu.

 2. Projekty uchwał Rady Powiatu wnoszone przez Zarząd Powiatu opracowują kierownicy właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Starostwa. Projekty te wymagają opinii radcy prawnego.

 3. Biuro Rady Powiatu prowadzi rejestr interpelacji i zapytań radnych.

 4. Rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i zapytań radnych należy do komórki organizacyjnej Starostwa właściwej ze względu na przedmiot interpelacji, zapytania, względnie komórki wskazanej przez Sekretarza Powiatu jako wiodącej, jeżeli załatwienie sprawy wymaga współdziałania innych komórek organizacyjnych.

 5. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa przygotowują odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz przedstawiają je Staroście do akceptacji.

 6. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa przedkładają Zarządowi Powiatu celem akceptacji wszelkie materiały opracowywane na posiedzenia Rady Powiatu.

 7. Materiały opracowane przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa dla potrzeb Komisji Rady Powiatu wymagają pod względem formalnym akceptacji Sekretarza.

ROZDZIAŁ 9
AKTY PRAWNE ZARZĄDU POWIATU I STAROSTY ORAZ ZASADY ICH OPRACOWYWANIA
§ 36

 1. Zarząd Powiatu:

  1. podejmuje uchwały,

  2. wydaje przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy. Przepisy te podlegają zatwierdzeniu przez Radę Powiatu na najbliższej sesji.

 2. W celu określenia sposobu wykonania uchwał Rady Powiatu, Zarząd może wydawać uchwały wykonawcze.

 3. Zasady funkcjonowania Zarządu Powiatu jako organu kolegialnego określa Statut Powiatu.

§ 37

Starosta wydaje:

 1. zarządzenia,

 2. postanowienia porządkujące wewnętrzne sprawy organizacyjne Starostwa,

 3. pisma okólne i dyspozycje o charakterze instrukcyjnym regulujące tok pracy Starostwa.

§ 38

Uchwały i inne akty prawne powinny zawierać:

 1. oznaczenie porządkowe aktu prawnego,

 2. datę podjęcia – dzień, miesiąc (słownie) i rok,

 3. określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji prawnej,

 4. wskazanie podstawy prawnej,

 5. treść regulowanych zagadnień,

 6. wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację,

 7. przepisy końcowe obejmujące datę wejścia w życie aktu prawnego (z ewentualnym wskazaniem przepisów lub aktów ulegających uchyleniu).

§ 39

 1. Projekty aktów prawnych przygotowują właściwe pod względem merytorycznym komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu.

 2. Projekty aktów prawnych podlegają zaopiniowaniu przez radcę prawnego pod względem formalno-prawnym.

 3. Akty prawne po ich przyjęciu i podpisaniu podlegają zaewidencjonowaniu odpowiednio w Biurze Rady lub w Wydziale Organizacyjnym w sposób określony instrukcją kancelaryjną.

ROZDZIAŁ 10
ZASADY OGÓLNE PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I KORESPONDENCJI STAROSTWA
§ 40

 1. Uchwały Zarządu Powiatu podpisują wszyscy Członkowie Zarządu obecni przy ich podjęciu.

 2. Umowy i inne dokumenty zawierające oświadczenia woli w imieniu Powiatu w sprawach majątkowych Powiatu – podpisują dwaj Członkowie Zarządu Powiatu lub jeden Członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd Powiatu.

 3. Umowy oraz inne dokumenty określone w ust. 2, które mogą spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, wymagają kontrasygnaty Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 41

 1. Starosta podpisuje:

  1. zarządzenia, postanowienia, regulaminy i pisma okólne wewnętrzne,

  2. pisma związane z reprezentowaniem Starostwa na zewnątrz,

  3. pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Starostwa,

  4. decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania Starosta nie upoważnił innych osób,

  5. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu,

  6. pisma zawierające oświadczenia woli Starosty jako pracodawcy,

  7. inne dokumenty, jeśli ich podpisywanie Starosta zastrzegł dla siebie.

 2. Wicestarosta, Sekretarz Powiatu oraz Skarbnik Powiatu podpisują pisma wynikające z zakresu ich działania, nie zastrzeżone do podpisu Starosty.

 3. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa podpisują:

  1. pisma związane z zakresem działania komórek organizacyjnych nie zastrzeżone dla osób wymienionych w ust. 2,

  2. decyzje administracyjne w sprawach, do załatwienia których zostali upoważnieni przez Starostę,

  3. pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej komórek organizacyjnych i zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,

  4. inne wynikające z upoważnień szczególnych.

§ 42

Starosta Powiatu na wniosek kierowników komórek organizacyjnych Starostwa może upoważnić innych pracowników do podpisywania w jego imieniu pism i decyzji administracyjnych.

ROZDZIAŁ 11
ZASADY OBIEGU I PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW W STAROSTWIE
§ 43

Obieg dokumentów w Starostwie odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej, a w odniesieniu do dokumentów finansowych w sposób określony w instrukcji wewnętrznej, wprowadzonej zarządzeniem Starosty.

§ 44

Zasady, sposób obiegu i przechowywania dokumentów stanowiących informacje niejawne określa ustawa.

§ 45

Archiwizację dokumentów Starostwa przeprowadza się na zasadach zawartych w przepisach o ich archiwizacji.

ROZDZIAŁ 12
ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI DZIENNIKARZOM I REAGOWANIA NA KRYTYKĘ
§ 46

 1. Informacji o działalności Starostwa Powiatowego udzielają dziennikarzom polskim i zagranicznym:

  1. Starosta i Wicestarosta,

  2. Wieloosobowe stanowisko ds. mediów i promocji,

  3. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w zakresie obejmującym jego zadania,

  4. osoba wskazana przez Starostę.

 2. Obsługa informacyjna środków masowego przekazu odbywa się na zasadach określonych w ustawie Prawo prasowe.

§ 47

 1. Wieloosobowe stanowisko ds. mediów i promocji zapewnia obsługę prasową Starosty i Starostwa.

 2. Kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa są zobowiązani przygotować na wniosek Wieloosobowego stanowiska ds. mediów i promocji pisemne stanowisko oraz odpowiedź na krytykę dotyczącą problematyki wchodzącej w zakres działania kierowanych przez nich komórek.

ROZDZIAŁ 13
PRZYJMOWANIE I ZAŁATWIANIE PETYCJI, SKARG I WNIOSKÓW
§ 48

 1. Starosta lub Wicestarosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 16.45.

 2. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji przez poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych Starostwa odbywa się we wszystkie dni pracy Starostwa.

 3. Petycje, skargi i wnioski obywateli są przyjmowane i rozpatrywane w trybie określonym przez ustawy.

 4. Informacja o dniach przyjęć obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji jest umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie Starostwa.

 5. Informacje o dniach przyjęć obywateli w sprawach skarg, wniosków i petycji podaje się do wiadomości także za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.

 6. Petycje, skargi i wnioski wnoszone do Starosty oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa ewidencjonowane są w kolejności ich wpływu w centralnym rejestrze prowadzonym przez Wydział Organizacyjny.

 Uwaga dla użytkowników programu Mozilla Firefox

W celu poprawnego wydruku formularzy opublikowanych w formacie pdf, konieczne może być uprzednie zmodyfikowanie ustawień programu poprzez menu Narzędzia - Opcje - Aplikacje - Portable Document Format (PDF) : Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).Biuletyn Informacji Publicznej administrator: Piotr Wielgos
tel.: 74 8321864; e-mail: it@pow.dzierzoniow.pl


Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Hubisz
Data modyfikacji: 2019/08/07 07:57:51
Redaktor: Administrator